انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
ویژه نامه
اخبار این صفحه
  • هنر؛ اسم رمز تغییرات اجتماعی

  • حضور مخاطب در متن به مثابه کارکرد اجتماعی

  • تعهد در انحصار زیباشناسی است

  • سینمای اجتماعی و ناتورالیسم ایرانی

  • اجتماعیت چیزی جدای از ادبیت نیست

ایران عصر