printlogo


انتصاب دستیار ارشد خبری ایرنامحمد خدادی مدیر عامل ایرنا با صدور احکامی به جابجایی در مدیریت های این سازمان مبادرت کرد. به گزارش ایرنا، طی این تغییر مسعود نوری که پیش از این بعنوان معاون خبری ایرنا بود به عنوان دستیار ارشد خبری این خبرگزاری منصوب شد. همچنین دکتر مهری رفعتی بعنوان معاون خبر ایرنا منصوب شد. وی پیش از این مدیرکل پژوهش ایرنا بود.