printlogo


بخشنامه رئیس قوه ‌قضائیه درباره حبس‌زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها

رئیس قوه ‌قضائیه با ابلاغ بخشنامه حبس‌زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، به دادستان‌های سراسر کشور دستور داد مراقب باشند افراد معتاد تحت هیچ شرایطی به زندان معرفی نشوند و درخواست‌های آزادی مشروط زندانیان نیز خارج از نوبت رسیدگی شود. به گزارش روابط عمومی قوه ‌قضائیه، در اجرای سیاست‌های کلی قضایی مصوب رهبر معظم انقلاب، آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه با تصویب و تأیید بخشنامه حبس‌زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، آن را برای اجرا به دادستان‌های دادگستری کشور ابلاغ کرد.  در بخشی از این بخشنامه مهم آمده است: با عنایت به محدودیت‌های به‌عمل آمده در قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص قرار بازداشت موقت، مراجع قضایی مکلفند از صدور قرارهای بازداشت موقت بجز موارد مطروحه در مواد 237 و 238 قانون مزبور و سایر قوانین که بازداشت موقت را تجویز کرده است، اجتناب کنند. دادستان‌ها و معاونان آنها در مقام تأیید قرار فوق مکلف به بررسی ضرورت قانونی و ملاحظه عواقب و آثار بازداشت‌ها بویژه بر نوجوانان،‌ جوانان، سالخوردگان و بیماران هستند. همچنین در صورت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه، در وقت یا خارج از وقت اداری و در صورت وجود شرایط قانونی، مرجع صادرکننده قرار یا قاضی کشیک، وفق مقررات مکلف به پذیرش آن می‌باشند. البته دادستان‌ها باید ترتیبی اتخاذ کنند تا در صورت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه، (در وقت یا خارج از وقت اداری) و فراهم بودن موجبات پذیرش تأمین، متهم به زندان معرفی نشود.
در این بخشنامه تأکید شده است: با توجه به مواد 15 و 16 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر، معتادان به مواد مخدر باید در مراکز ترک اعتیاد و درمان و اقامت اجباری معتادان نگهداری شوند و عدم تشکیل مراکز مزبور، مجوزی برای دستگیری و معرفی این افراد به زندان نیست. لذا دادستان‌ها دقت و مراقبت کنند اولاً: از این پس افراد معتاد جز در شرایط مقرر در قانون، تحت هیچ شرایطی به زندان معرفی نشوند.  ثانیاً: تغییر عنوان اعتیاد به استعمال مواد مخدر برای افراد معتاد، مجوز بازداشت و معرفی افراد به زندان نشود. در این بخشنامه درخصوص درخواست آزادی مشروط آمده است: با توجه به تغییر شرایط آزادی مشروط در ماده 58  قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 رؤسای زندان‌ها موظفند با بررسی اخلاق،‌ حالات و رفتار زندانیان در دوران تحمل حبس، درخواست آزادی مشروط زندانیان واجد شرایط را به اجرای احکام دادسرا ارسال کنند. بررسی درخواست مذکور در اجرای احکام و رسیدگی به آن در دادگاه با قید فوریت و خارج از نوبت به‌عمل خواهد آمد. دادستان‌ها فرآیند آزادی مشروط را نظارت و پیگیری کنند.
همچنین رسیدگی به درخواست اعسار زندانی مدعی اعسار، خارج از نوبت خواهد بود. دادگاه به ‌نحو مقتضی دادخواست و ضمایم را به محکوم‌له ابلاغ و ظرف حداکثر 30 روز به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی را صادر خواهد کرد. هرگاه دادگاه رسیدگی کننده، اعسار زندانی را احراز کند نسبت به آزادی زندانی اقدام خواهد کرد؛ هر چند رأی صادره غیرقطعی باشد.