printlogo


معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران:
تخلفات ساخت‌وساز در تهران بیش از حد تصور استمعاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت: تخلفات ساخت و ساز در تهران بیش از حد تصور است و تهران در ساختمان غرق شده و جای ساختمان دیگری نیست.
مهدی حجت، با تأکید بر اینکه شهرداری تهران باید به سمت درآمد پایدار برود و کیفیت زندگی در شهر ارتقا یابد، گفت: باید در طرح تفصیلی تجدیدنظر کرد و حال زمان آن فرا رسیده است. باید میزان تحقق‌پذیری طرح تفصیلی و انحرافات آن احصا شود همچنین باید طرح تفصیلی در بستر طرح جامع بررسی شده و چشم‌انداز نیز متصور شود. او با تأکید بر اینکه باید آیین‌نامه ایستایی ساختمان در زمینه ایمن‌سازی ایجاد شود، تصریح کرد: جای سؤال دارد که سازمان نظام مهندسی در بحث آیین‌نامه ایستایی و اجرای آن چه نقشی به عهده دارد؟ در حال حاضر وضعیت بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و... در حوزه ایمنی مناسب نیست، اما از آنجایی که هر کدام متولی خود را دارند دست ما بسته است.
حجت با انتقاد از شورای‌عالی معماری کشور تصریح کرد:‌ این شورا با مصوبات، بار سنگینی را به دوش شهر می‌گذارد و هر تصمیم در این شورا عواقب و نتایج زیادی بر تهران دارد و من نمی‌دانم چگونه تکالیف آرمان‌گرایانه دولت را با وجود این تنگناهای مالی ادامه دهم.
وی درباره حل معضل بافت فرسوده تصریح کرد: دولت به امر نوسازی بافت فرسوده چراغ سبز نشان داده است. بعد از زلزله بم اکثریت توجه این سازمان به زلزله معطوف شد و سازمان نوسازی بشدت پیگیر جذب بخش خصوصی است و حتی آورده زمین آزاد را برای جایگزینی بافت در دست کار دارد. از روزی که سر کار آمدیم سعی کردیم رویکرد این سازمان را تغییر دهیم. نوسازی باید در سه مقیاس تجمیع واحدهای مختصر، ناحیه‌ای و مقیاس بزرگتر دنبال شود و در مقیاس نوسازی ناحیه‌ای لازم است که مردم از ناحیه تخلیه شده و جای دیگری اسکان داده شوند تا امر نوسازی تکمیل شود.
آدرس مطلب http://www.iran-newspaper.com/newspaper/page/6660/7/448978/0