printlogo


تهدید خانگی داعش


مردی که صورت خود را با پرچم داعش پوشانده است تصویری از خود مقابل موزه متروپولیتن هنر در نیویورک با نوشته «ما در خانه شما هستیم، ‌ای بردگان صلیب» منتشر کرد.آدرس مطلب http://www.iran-newspaper.com/newspaper/page/6684/20/452796/0