printlogo


لباس نو برای سال نورضا معطریان/ ایران
رسیدن سال جدید به شمارش  افتاده  و مردم  برای  سال نو   خود را آماده می کنند  و این روزها بازارهای بهاره   میزبان مردمی است که برای خرید عید حضور پیدا می کنند تا بتوانند آنچه نیاز دارند  را فراهم کنند.

آدرس مطلب http://www.iran-newspaper.com/newspaper/page/6736/14/460703/0