printlogo


اعمال نظر رؤسای دانشگاه‌ها برای استخدام بستگان در هیأت علمی ممنوع شدرئیس مرکز جذب هیأت علمی وزارت علوم از ممنوع شدن اعمال نظر رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی برای استخدام بستگان به‌عنوان هیأت علمی در همان دانشگاه خبر داد. دکتر محمدرضا رضوان طلب ضمن اعلام این مطلب به ایسنا، اظهار کرد: بر اساس مصوبه ۱۶ اسفند ماه متقاضیان عضویت هیأت علمی که از بستگان درجه اول رئیس یا اعضای هیأت رئیسه یک دانشگاه هستند، باید پرونده آنان در آغاز رسیدگی توسط کارشناس دانشگاه مربوط به هیأت مرکزی جذب ارجاع شود.پس از ارجاع پرونده متقاضیان فوق به هیأت مرکزی جذب، این هیأت نسبت به تعیین هیأت اجرایی رسیدگی‌کننده متشکل از اعضای خارج از دانشگاه مقصد در خصوص بررسی صلاحیت فرد اقدام خواهد کرد.
رئیس مرکز جذب هیأت علمی وزارت علوم گفت: مصوبه فوق برای مصون ماندن داوری‌های علمی و عمومی از هر شائبه‌ای اتخاذ شده است.


آدرس مطلب http://www.iran-newspaper.com/newspaper/page/6736/7/460732/0