پاسخ به پرسش ایران

  با قراردادهای دوساله مسکن مخالفم / یوسف علیدوست - تهران: من به‌عنوان یک مالک نسبت به اینکه قراردادهای اجاره دوساله بسته شود حس خوبی ندارم. برای من مسأله مالی قضیه مهم نیست چون در همین اوضاع و احوال هیچ وجهی به کرایه خانه مستأجرم اضافه نکردم و مستأجر من با همان نرخ پارسال در خانه نشسته است. سال‌هاست مستأجر دارم و گاهی مستأجرهایی به خانه من آمده‌اند که به لحاظ اخلاقی حاشیه‌هایی داشته‌اند اما مجبور شده‌ام تا پایان قرارداد یک ساله تحمل کنم اما وقتی قراردادها دوساله بسته شود آدم در محذوریت می‌ماند از یک طرف با مستأجر تفاهم اخلاقی ندارد و از یک طرف هم قانون دستش را می‌بندد.


آدرس مطلب http://www.iran-newspaper.com/newspaper/page/6840/1/476350/0
ارسال دیدگاه