بحران فضای آموزشی در منطقه 22 تهران
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با بیان این‌که باید برای اجرای قانون شوراها یک نگاه و عزم ملی ایجاد شود، گفت: برخی قوانین موازی و مغایر با قانون که در مجلس تصویب شده مانع اجرای قانون شوراهاست.
به گزارش ایسنا، مجتبی زینی‌وند با بیان این‌که قانون شوراها به عنوان یکی از قوانین مترقی بر هماهنگ‌سازی نهادها برای کمک به آموزش و پرورش به تصویب رسیده و نقش مهمی دارد درباره مواد ۱۶ و ۱۷ قانون شوراها اظهار کرد: در ماده ۱۶ قانون شوراها آمده است که شهرداری‌ها موظفند زمینه تملک اراضی با کاربری آموزشی را برای آموزش و پرورش فراهم کنند.
زینی وند ادام